Chúng ta làm gì ở duankhunam khi thị trường sôi động.

Chúng ta làm gì ở duankhunam khi thị trường sôi động.

Đưãc nào khi đ§u tư vô dñ án chung cư Qu­n 7?

dñ án Sunshine River City đưãc trân trÍng sñ chÝ đón nÓng nhiÇt cça Quý khách hàng lúc sß hïu nhiÁu lãi th¿ Vưãt b­c mà ai ai cũng muÑn quan tâm Sơ nét.

v­y, Các ưu điÃm đó là gì? Bài vi¿t này, công ty SaleReal s½ tr£ lÝi câu hÏi đó Làm Khách hàng giï thêm thông tin vÁ dñ án căn hÙ Qu­n 7. Quý khách hàng chú trÍng và muÑn am hiÃu sâu vÁ dñ án thì không ra bÏ qua bài vi¿t này.

Đưãc nào khi đ§u tư vô dñ án chung cư Qu­n 7?

dñ án Sunshine Group đưãc thâu tóm VÛi khu đ¥t đ¯t đÏ të chç đ§u tư Sunshine ĐÑi vÛi quy mô hoàn h£o là 11.2 hecta, căn hÙ Qu­n 7 tÍa l¡c tÍa l¡c t¡i đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh.

May m¯n t¡i đây đó là vË trí này đưãc giÛi BDS đánh giá r¥t cao khi dñ án Sunshine Group thuÙc bên Nam Sài Gòn, khu vñc t¡o nÁn tài chính xây mau nh¥t thành phÑ HÓ Chí Minh, chánh do tÑ ch¥t này mà chính sách Cơ sß h¡ t§ng giao thông t¡i đây cũng đưãc c£i thiÇn càng cái rõ rÇt, điÃn hình chç nưÛc đã phê duyÇt các chánh sách triÃn khai dñ án giao thông t¡i nhïng khu như:

- Чu tư vào dñ án xây dñng c§u Thç Thiêm 4 nÑi të khu đô thË Thç Thiêm l¡i trung tâm hành chánh Qu­n 7, dñ án này t¡o méc đ§u tư lên tÛi 5.200 t÷ đÓng và dñ sáng s½ hoàn ra vào 5 2021, tương lai lúc dñ án giao thông này đã đưa vô ho¡t đÙng s½ gi£i quy¿t các viÇc giao thông cça Qu­n 2 và khu vñc Nam, góp ph§n thêm vô v¥n đÁ phát triÃn nÁn tài chính cho thành phÑ.

- bên c¡nh đ¥y, dñ án c§u Bình Khánh đưãc đ§u tư vào 5.300 t÷ đÓng cũng đang đưãc thi công g¥p rút, dñ án nÑi 2 huyÇn chç Bè và nên GiÝ s½ góp ph§n đÕi mÛi trñc ti¿p l¡i nÁn du lËch, h¥p d«n đ§u tư và xây dñng tài chính, văn hóa và xã hÙi cça huyÇn chç Bè, huyÇn ph£i GiÝ nh¯c riêng và TP HÓ Chí Minh kà cùng. Song song đó, vëa làm tăng lên giá trË BDS t¡i khu vñc vùng ven.

- xây nút giao h§m chui và c§u vưãt NguyÅn Hïu ThÍ - NguyÅn Văn Linh ĐÑi vÛi tÕ chi phí 2.620 t÷ đÓng, dưÛi lúc dñ án này hoàn nên cũng chính là thÝi điÃm mà dñ án Sunshine River City đã đưãc bàn giao. ch¯c h³n, đây là Các nhân tÑ chÝ tác đÙng vào giá trË cça dñ án chung cư Qu­n 7 trong nay gian s¯p đ¿n.

Ch¥t SÑ lưãng cuÙc sinh sÑng ß dñ án Sunshine Group

không Các nh¥n m¡nh đ§u tư vô càng chu×i kho£ng non đem tÛi môi trưÝng an cư cao c¥p. Ngoài nên, chç đ§u tư Sunshine còn m¡nh d¡n đút tiÁn vào trang thi¿t bË nÙi th¥t VÛi lo¡i hình " dát ch¯c " mÙt sÑ kinh ti¿t, điÁu này ghi d¥u sñ quyÁn quý, cao sang cho Các chç nhà thuÙc t§ng lÛp thưãng lưu.

c¥u trúc chung cư Qu­n 7 theo lÑi Châu Âu cÕ điÃn nhưng v«n n¯m đưãc nét sang trÍng và đëng kém ph§n hiÇn đ¡i, nh¹ nhàng ĐÑi vÛi hai tone màu nhà đ¡o là nâu, vàng, các kho£n ti¿t đưãc dát ch¯c. mÍi t¥t c£ ngóc ngách trong ngôi chç đÁu đưãc trang trí s¯c s£o, điêu kh¯c tÉ mÉ.

đi đôi ĐÑi vÛi ch¥t Lưãng đÝi sÑng VÛi nÙi th¥t đưãc dát vàng thì v¥n đÁ thñc hiÇn công nghÇ 4.0 vào trong sÑ dñ án này cũng đưãc chú ý m¡nh m½, tính lñc này tuyÇt đÑi đưãc yêu chuÙng vì nó thu­n lãi cho ngưÝi dân trong công viÇc hàng ngày, cå thà chÉ c§n thao tác éng dång điÇn tho¡i là mÍi viÇc c¥p thi¿t trong cuÙc an cư có thà y¿u tÑ khiÃn të xa mau chóng. gi£m bÛt thiÃu công v¥n đÁ hàng ngày cho gia chç t¡o thêm thÝi gian r£nh r×i và nghÉ dưáng.

Song song đó, khi sÑng ß dñ án Sunshine River City Qu­n 7, Quý khách hàng còn đưãc t­n hưßng cuÙc sÑng đ³ng c¥p trên lúc chç đ§u tư đã dày công c¥u trúc hàng lo¡t tiÇn nghi đà cung phång cho ngưÝi dân càng đÝi an cư tròn v¹n të ăn uÑng, mua s¯m, vui chơi gi£i trí, nghÉ dưáng, thư thái dưÛi Các khi trß vÁ chç.

t¡o kh£ năng kà tÛi mÙt vài tiÇn nghi như đ§u tư m¡nh d¡n vô hÇ thÑng hÓ bơi có diÇn tích të 4.000 m2 ĐÑi vÛi c¥u trúc đ·c biÇt đ³ng c¥p, mang đ¿n cho b¡n Các giây phút tuyÇt h£o khi lña chÍn hÓ bơi này đà thư giãn.

hÇ thÑng cây viên cây xanh đưãc trÓng kh¯p nơi t¡i chung cư Qu­n 7 s½ Giúp cân b±ng nhiÇt đÙ giïa cái n¯ng oi béc ngoài thành phÑ. ĐưÝng hoa di chuyÃn bÙ đưãc đ§u tư bài b£n VÛi chiÁu dài mÛi 280m, rÙng mÙt,8 và chç đ§u tư còn sí dång kính cưÝng năng 2 phía ĐÑi vÛi đÙ cao t§m mÙt,4 m đà b£o vÇ thå yên ninh cho cư dân. Song song đó, vëa thi¿t k¿ hoa lá và đÓ t¡o nưÛc nh±m đem tÛi môi trưÝng màu s¯c và còn đóng góp thoáng đãng cho toàn bÙ dñ án.

Th­m chí, chç đ§u tư Sunshine còn cho c¥u trúc nhïng tiÇn ích khác như khu vñc gi£i trí, gi£i trí, ăn uÑng, mua s¯m, hÍc t­p,... trên m·t b±ng trong sÑ nhà cho t¥t c£ dân cư vÁ sau.

Chia s» trên đây là Nhïng nguyên nhân hãp mà đÙi ngũ SaleReal vëa l¡ tích lũy cũng như nh­n đËnh rõ ràng cho Quý khách t¡o thêm góc nhìn sâu s¯c hơn vÁ căn hÙ chung cư Qu­n 7. mong h³n dưÛi bài vi¿t này, duankhunam Quý khách hàng s½ tìm đưãc cho gia đình mình mÙt " ngôi chç " hoàn h£o.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""