TOP những người thành công tại KN Paradise Cam Ranh VNREP đáng ngưỡng mộ

TOP những người thành công tại KN Paradise Cam Ranh VNREP đáng ngưỡng mộ

Khái quát thông tin dñ án KN Paradise Nha Trang

cùng vÛi sñ phát triÃn sôi đÙng cça Các villa KN Paradise VNREP dñ án nghÉ dưáng ß khu vñc Bãi Dài, chç đ§u tư Golf Long Thành đã góp m·t ĐÑi vÛi sñ hiÇn diÇn cça dñ án KN Paradise đưãc quy ho¡ch trên tÕng diÇn tích 800 ha cùng Nhïng h¡ng måc lý thú đưãc triÃn khai ß đây, đãi đây s½ là càng trong Nhïng khu nghÉ dưáng đ³ng c¥p nh¥t t¡i Bãi Dài trong sÑ nay gian s¯p l¡i.

Bài vi¿t chia s» të Các chuyên gia VNREP Team dưÛi đây s½ Giúp Quý khách hàng t¡o thêm góc nhìn sâu s¯c và giï b¯t m×i thông tin kinh ti¿t vÁ dñ án KN Paradise. Hy vÍng, Quý khách s½ t¡o sñ chÍn lña vô mÙt Dòng s£n ph©m dưÛi khi tham kh£o bài vi¿t này.

Sơ lưãc thông tin Shophouse KN Paradise

Công ty cÕ ph§n đ§u tư và thương m¡i Golf Long Thành qu£ thñc đ·t các tâm huy¿t nh±m triÃn khai cho dñ án nghÉ dưáng Cam Ranh, tÑ ch¥t này kh£ năng hiÇn qua viÇc mà t­p đoàn đã kh¯t khe trong sÑ viÇc chÍn lña Các đÑi tác dñ án l§n này.

Theo thông tin mà VNREP tÕng hãp đưãc, mÍi đÑi tác t¡o m·t t¡i biÇt thñ KN Paradise Cam Ranh đÁu là Nhïng danh ti¿ng nÕi ti¿ng trên ngành b¥t đÙng s£n të trong sÑ nưÛc l¡i quÑc tiÅn, cå thà VÛi tÕng th§u xây Coteccons tÛi të ViÇt Nam, đơn vË giám sát Apave, đơn vË thi¿t k¿ Vertical Studio cùng vÛi đơn vË điÁu hành & v­n hành Wyndham Hotel Group l¡i të h£o, sau thå phù hãp tác të Nhïng đơn vË t¡o ti¿ng tăm lëng l«y ß đây, VNREP tin r±ng, dưÛi thÝi kó hoàn ra Nhïng lÑi thi công phát triÃn, dñ án KN Paradise s½ đem tÛi cho Quý khách S£n ph©m nghÉ dưáng hoàn mù trên c£ thå mong đãi.

Shophouse KN Paradise t¡o tÕ diÇn tích toàn khu vñc rơi vào kho£ng 800 ha, quy mô nhà t¡i chánh là sñ hiÇn diÇn cça Các S£n ph©m chç phÑ, căn hÙ condotel, khách s¡n, biÇt thñ và shophouse. trong sÑ đó, chç đ§u tư đã thñc hiÇn v¥n đÁ l¯p đ·t diÇn tích và nhïng S£n ph©m phong phú đà đáp éng cho nhu c§u lưu trú cça Khách hàng trß nên thu­n lãi hơn.

M­t đÙ xây dñng h¡ng måc chç ß chi¿m t§m 23,86%, cå thà VÛi Dòng s£n ph©m biÇt thñ s½ có kho£ng 99 căn chi¿m diÇn tích 300m2 – 500m2, chç phÑ biÃn có 4000 căn t¡o diÇn tích dao đÙng të 120m2 – 188m2, 80 căn shophouse có diÇn tích 120m2 – 188m2 và càng ít S£n ph©m dành cho căn hÙ condotel.

đà đáp éng tÑt cho du khách trong sÑ v¥n đÁ sinh ho¡t, Nhïng S£n ph©m t¡i đây s½ đưãc đ£m b£o đ§y đç tÑi đa Các chéc năng sinh ho¡t cơ b£n là phòng khách, phòng ngç, phòng b¿p, phòng ăn, phòng vÇ sinh, logia gi·t çi và c£ ban công. lý thú, s½ có chéc năng sân vưÝn rÙng rãi dành cho riêng biÇt VÛi Các Dòng s£n ph©m chç phÑ và villa.

toàn bÙ dñ án KN Cam Ranh ©n chéa khu đ¥t n±m tr£i dÍc theo đưÝng bÝ biÃn Bãi Dài ra s½ có 95% Dòng s£n ph©m đưãc xây theo bưÛc view biÃn trñc diÇn nhìn trÍn c£nh vËnh Nha Trang xinh đ¹p, đây chính là mÙt ưu th¿ ng¯m c£nh đ·c biÇt dành cho Nhïng Quý khách hàng yêu thích phong c£nh tñ nhiên khi lña chÍn KN Paradise đà làm nơi nghÉ dưáng.

Song song đó, dñ án Golf Long Thành còn mang cho mình ưu điÃm lý thú du khách khi sß hïu chu×i tiÇn nghi nÙi khu vñc vô cùng cao c¥p, nhÝ đó mà du khách s½ đưãc hưßng thå Nhïng cung b­c c£m xúc tÑi ưu nh¥t dưÛi Các làm viÇc và hÍc t­p v¥t v£ t¡i thành phÑ ngoài kia.

- Nhïng dãy phÑ shophouse và trung tâm thương m¡i đáp éng cho đòi hÏi mua s¯m, ß đây b¡n có thà vung tiÁn đà chéa đñng cho mình mÙt trong sÑ Nhïng món hàng vëa ý như áo qu§n, giày dép, t¡i trang.

- m¡ng lưÛi bà bơi t¡i condotel Cam Ranh bao gÓm năm mô hình đưãc k¿t c¥u đó là bà bơi ng¯n, bà bơi lưÝi, bà bơi dài, bà bơi vô tuyÇt,... đáp éng cho v¥n đÁ thư thái cça du khách.

- Ho·c Nhïng tiÇn ích nhà hàng, quán cà phê, khu gi£i trí và gi£i trí tÕ phù hãp hơn biÃn và dưÛi nưÛc phåc vå Nhïng đòi hÏi ăn uÑng, gi£i trí, vui chơi,... Và r¥t nhiÁu cơ sß v­t ch¥t NÕi b­t khác đưãc xây ß đây.

hơn nhiên, Shophouse KN Paradise còn chéa đñng hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu vô cùng thu­n tiÇn dña vË trí n±m đ¯c đËa Giúp cho viÇc di chuyÃn trß nên đơn gi£n hơn mà lúc chÉ c§n bÏ nên ít công séc và t¡i gian đi là Khách hàng s½ b¯t g·p đưãc ngay.

- Të dñ án KN Paradise k¿t nÑi đ¿n sân bay quÑc t¿ Cam Ranh chưa đ¿n năm phút.

- M¥t t¡i gian cái 3 phút t£n bÙ đà ti¿p c­n tÛi Bãi Dài.

- Chưa l¡i 15 phút Khi¿n Quý khách liên k¿t đ¿n trung tâm thành phÑ Cam Ranh.

- ChÉ m¥t chëng t§m 10 phút là s½ b¯t g·p ngay c£ng biÃn Cam Ranh.

- Ngoài nên, Khách hàng còn đưãc vui chơi ß thành phÑ biÃn Nha Trang khi chÉ VÛi 30 phút lái xe là s½ b¯t g·p đưãc ngay.

Të Các tiÇn nghi nÙi khu đ¿n Các tiÇn ích ngo¡i khu mà villa Cam Ranh đang ©n chéa đưãc VNREP kà l¡i hơn đây thì ß sao Quý khách không thí tr£i nghiÇm Nhïng giá trË lý thú t¡i dñ án KN Paradise ngay të bây giÝ?

hơn đây là thông tin dñ án KN Paradise đưãc nh­n đËnh cũng như chia s» do đÙi ngũ VNREP Team, mong h³n bài vi¿t này s½ đem đ¿n nÙi dung tham kh£o có trË giá cho Khách hàng.